ข้าราชการบำนาญ
ใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน 3150100055661

หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย

** ผลรายการที่แสดงไม่คิดรวมค่าภาษี **เลขประจำตัวประชาชน พัฒนาโปรแกรมโดยศูนย์บริการด้าน ICT ( Data Center ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ได้รับความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลเงินเดือนจาก กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี